Adatvédelmi tájékoztató

A Webshop adatkezelés azonosítószáma: AK0003

1. Röviden

Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Hatósági megkeresés kivételével harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: info@eszterbauer-bor.hu A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: info@eszterbauer-bor.hu

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

ESZTERBAUER Borászati és Szőlészeti Kft (székhelye: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.,
Cégjegyzékszáma: 17-09-008214,
adószám: 22979120-2-17,
weboldala: www.eszterbauer-bor.hu)
továbbiakban: ESZTERBAUER Kft) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím
  • postai cím
  • szállítási cím
2.1. Adatfeldolgozók
Név / cégnév:Eszterbauer Szőlészeti és Borászati Kft.
Székhely:7100 Szekszárd Bor utca 2.
Levelezési cím:7100 Szekszárd Bor utca 2.
E-mail:info@eszterbauer-bor.hu
Telefon:6306508596

3. Kihez fordulhat

www.cphautomat.hu +36 (74) 529 322 cph@cphautomat.hu 7100 Szekszárd, Bor u. 2. Könyvelési, bérszámfejtő és vagyonvédelmi tevékenység Az adatfeldolgozó azonos védelmi megoldásokat használ, mint az adatkezelő *** Az ESZTERBAUER Kft adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat: Eszterbauer Kata Telefon: +36 30 650 8596 Email cím: info@eszterbauer-bor.hu

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja az ESZTERBAUER Kft-nél: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség. (GDPR 6. cikk (1) c.) Adatkezelés célja: Az ügyfelek adatainak kezelésének célja a kérés teljesítése, illetve kapcsolattartás.

5. Személyes adatok címzettjei

Az adatokat az intézet munkavállalói és adatfeldolgozói ismerhetik meg.

6. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi előírások értelmében 8 év (Sztv. 169. § 1.).

7. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasha- tó: Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására ezáltal védve a bizalmas adatokat Mentés: A mentések a cégnél, különálló épületben, elzárva kerülnek tárolásra.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

  • • személyesen felveszi a kapcsolatot az ESZTERBAUER Kft adatvédelmi felelősével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.;
  • • emailt küld az ESZTERBAUER Kft adatvédelmi felelőse részére a info@eszterbauer-bor.hu email- címre;
  • • telefonon felveszi a kapcsolatot az ESZTERBAUER Kft adatvédelmi felelősével a +36 30 650 8596 telefonszámon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

8.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az ESZTERBAUER Kft-től arra vonatkozóan, hogy az ESZTERBAUER Kft kezeli-e a személyes adatait. Ha az ESZTERBAUER Kft kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok; (iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szem- pontjai; (vi) az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Az ESZTERBAUER Kft által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az ESZTERBAUER Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

8.3. Törléshez való jog

Az ESZTERBAUER Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Az ESZTERBAUER Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, az ESZTERBAUER Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az ESZTERBAUER Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Egyéb esetekben az ESZTERBAUER Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) az ESZTERBAUER Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(iv) az ESZTERBAUER Kft, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

8.4. Korlátozásához való jog

Ön kérheti az ESZTERBAUER Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ESZTERBAUER Kft, illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) az ESZTERBAUER Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljá- ból nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az ESZTERBAUER Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelő- zően.

8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében, illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is. Ebben az esetben az ESZTERBAUER Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az ESZTERBAUER Kft rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

• az adatkezelés automatizált módon történik. A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében tör- ténik;

• hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait. 8.7. Visszavonáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg meg- adta az ESZTERBAUER Kft számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlelt az ESZTERBAUER Kft vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon: Eszterbauer Kata Telefon: +36 30 650 8596 Email cím: info@eszterbauer-bor.hu. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma: 2020. január 23.

————————————————————————