Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató

webshop

Adatkezelés azonosítószáma: AK0003

Tartalomjegyzék

 1. Röviden
 2. Az adatkezel és az adatkezelésre jogosult személyek
  2.1 Adatfeldolgozók
 3. Kihez fordulhat
 4. Az adatkezelés célja és jogalapja
 5. Személyes adatok címzettjei
 6. Az adatkezelés időtartama
 7. A kezelt adatok tárolásának helye
 8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
  8.2. Helyesbítéshez való jog
  8.3. Törléshez való jog
  8.4. Korlátozásához való jog
  8.5. Tiltakozáshoz való jog
  8.6. Adathordozhatósághoz való jog
  8.7. Visszavonáshoz való jog
  8.8. Automatizált döntéssel kapcsolatos jog
 9. Jogsértés esetén tehető lépések

1. Röviden

Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azokat a lehet legbiztonságosabban tároljuk.
Hatósági megkeresés kivételével harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: info@eszterbauer-bor.hu

A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: info@eszterbauer-bor.hu


2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

ESZTERBAUER Borászati és Szőlészeti Kft (székhelye: 7100 Szekszárd, Bor u. 2., Cégjegyzékszáma : 17-09-008214, adószám : 22979120-2-17, weboldala : www.eszterbauer-bor.hu – továbbiakban: ESZTERBAUER Kft) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

– név
– telefonszám
– e-mail cím
– szállítási cím
– postai cím

2.1. Adatfeldolgozók

Az ESZTERBAUER Kft a GDPR 28. cikke szerint csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés rendeletben foglalt követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban:

Tandofer Informatikai Kft.

Weboldal : www.tandofer.hu
Telefonszám : +36 (76) 504 911
E-mail cím: tandofer@tandofer.hu
Postai cím: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. utca 47.
Végzett tevékenység: Vállalatirányítási rendszer üzemeltetője
Garanciák : Az adatokhoz csak abban az esetben fér hozzá, ha egy hibajavítás során ez elkerülhetetlen.

M-Digit Kft.

Telefonszám : +36 (74) 311 358
E-mail cím: malinger.t@m-digit.hu
Postai cím: 7100 Szekszárd, Tinódi utca 3/c.
Végzett tevékenység: Rendszergazdai tevékenység
Garanciák : A rendszergazda tevékenységéből adódóan rendelkezik elvi betekintési lehetséggel, de szerződése szerint ilyet nem tehet.

CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Weboldal : www.cphautomat.hu
Telefonszám: +36 (74) 529 322
E-mail cím: cph@cphautomat.hu
Postai cím: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.
Végzett tevékenység: Könyvelési, bérszámfejtő és vagyonvédelmi tevékenység
Garanciák: Az adatfeldolgozó azonos védelmi megoldásokat használ, mint az adatkezelő.


3. Kihez fordulhat

Az ESZTERBAUER Kft adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Eszterbauer Kata

Telefon: +36 30 650 8596
Email: info@eszterbauer-bor.hu


4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja az ESZTERBAUER Kft-nél:

Kezelt adatJogalap
név:Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b.)
telefonszám:Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b.)
e-mail cím:Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b.)
postai cím:Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b.)
szállítási cím:Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b.)

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek adatainak kezelésének célja a kérés teljesítése, illetve kapcsolattartás.


5. Személyes adatok címzettjei

Az adatokat az intézet munkavállalói és adatfeldolgozói ismerhetik meg.


6. Az adatkezelés idtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi elírások értelmében 8 év (Sztv. 169. § 1.).


7. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható :
Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására ezáltal védve a bizalmas adatokat.
Mentés: A mentések a cégnél, különálló épületben, elzárva kerülnek tárolásra.


8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja. Az ESZTERBAUER Kft az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti annak érdekében, hogy harmadik személy jogai és szabadságai ne sérüljenek.

– személyesen felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 7100 Szekszárd, Bor u. 2.;

– emailt küld az adatvédelmi felelős részére a info@eszterbauer-bor.hu emailcímre;
– telefonon felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel a +36 30 650 8596 telefonszámon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az ESZTERBAUER Kft tájékoztatást nyújt Önnek arra vonatkozóan, hogy kezeli-e személyes adatait. Ha az ESZTERBAUER Kft kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következ információkhoz hozzáférni :

(i) az adatkezelő – és ha van, képviselője – kiléte és elérhetőségei;
(ii) ha van, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

(iii) az adatkezelés célja;
(iv) az adatkezelés jogalapja;

(v) a kezelt személyes adatok;
(vi) a személyes adatok címzettjei vagy azok kategóriái;

(vii) ha van, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás és annak adatbiztonsági garanciái;

(viii) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy meghatározásának szempontjai;
(ix) az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai;

(x) az Ön hozzájárulása visszavonásának joga;
(xi) ha van, az automatizált döntés és profilalkotás logikája és következményei;

(xii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az ESZTERBAUER Kft által kezelt személyes adatainak egy másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A további másolatokért az ESZTERBAUER Kft díjat számíthat fel, a megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérések teljesítését megtagadhatja.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni, hogy az ESZTERBAUER Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. A folyamat részeként sor kerülhet a módosítandó adat valóságtartalmának ellenőrzésére.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az ESZTERBAUER Kft a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az ESZTERBAUER Kft a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos adatot tartalmaz.

8.3. Törléshez való jog

Az ESZTERBAUER Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Az ESZTERBAUER Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii)  a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből vagy az ESZTERBAUER Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

(iii)  a népegészségügy területét érint közérdek alapján,

(iv)  közérdek archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsítheten lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),

(v) jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az ESZTERBAUER Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha…

(i)  az ESZTERBAUER Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii)  Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii)  a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(iv)  az ESZTERBAUER Kft, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

8.4. Korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy az ESZTERBAUER Kft korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az ESZTERBAUER Kft, illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha. . .

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) az ESZTERBAUER Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az ESZTERBAUER Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében, illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is. Ebben az esetben az ESZTERBAUER Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az ESZTERBAUER Kft rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa, ha. . .

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

– az adatkezelés automatizált módon történik.
A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható — kérje az adatai közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha. . .

– az adatkezelés közérdek vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében történik ;

– hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

8.7. Visszavonáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszer módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta az ESZTERBAUER Kft számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Automatizált döntéssel kapcsolatos jog

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazható abban az esetben, ha. . .

– a döntés meghozatalát az ESZTERBAUER Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog teszi lehetvé ;

– az Ön és az ESZTERBAUER Kft közötti szerzdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– az az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Utóbbi két esetben Ön jogosult arra, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


9. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlelt az ESZTERBAUER Kft vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő email címen vagy telefonszámon:

Eszterbauer Kata

Telefon: +36 30 650 8596
Email cím: info@eszterbauer-bor.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen :

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363. Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:

2021. február 3.

0